JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, pe anul 2019

           Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Patrimoniu;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale:
 • Comisiei pentru buget – finanţe;
 • Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
 • Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
 • Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială;
 • Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare:
 • Nota de fundamentare nr. 3847 din 26.06.2019 prezentată de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Nota de fundamentare nr. 1469 din 04.07.2019 transmisă de Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus, din care rezultă oportunitatea şi necesitatea efectuării investițiilor;
 • Adresa nr. 2687 din 26.06.2019 transmisă de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, însoțită de documentația specifică investiţiilor;
 • Adresa nr. 25135 din 08.07.2019 din partea D.G.A.S.P.C. Maramureș, însoțită de nota de fundamentare din care rezultă necesitatea şi oportunitatea investițiilor;
 • Adresa nr.653/12.07.2019 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, însoțită de nota de fundamentare din care rezultă necesitatea și oportunitatea efectuării investițiilor;
          În baza prevederilor art. 46, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor a art.173, alin. (3) lit. a), art.182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Județean Maramureș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. (1) este prezentată în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
 • Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Maramureș;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus;
 • Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureș;
 • Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 iulie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 149
Baia Mare, 25 iulie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.