JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Solicitarea nr. 2428/06.06.2019 a Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare înregistrată la instituția noastră cu nr. 5460/6.06.2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu:
  • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 15, lit. b) și c) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Mnisterul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativului de personal pentru asistență medicală spitalicească, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, modificate prin suplimentarea numărului de posturi si transformarea unui post vacant, conform anexei nr. 1, și anexei nr.2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare prin serviciul de specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • pitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 147

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.