JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Procesul verbal al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş aprobate prin Hotărârea nr. 33/10 martie 2014 modificate şi completate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 46/ 2015 şi nr. 86/2017;
  • Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului pe anul 2019 şi nr. 89/2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;
          Ţinând cont de prevederile art. 3, alin. (3) din O. G. nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național, de valoare universală - Monumente UNESCO, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul cultural național, de valoare națională și locală, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanțărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 5 „abţineri” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 138

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.