JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care beneficiază de finanţare nerambursabilă, conform ghidului de finanţare, pentru anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, propunerea comisiei de selecţie a solicitărilor de finanţare nerambursabilă în domeniul culturii şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 81/23 aprilie 2019;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care beneficiază de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului şi sumele alocate fiecărui program, proiect și acțiune, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 134

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.