JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului „Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate”, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

          Având în vedere:
  • Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte și Raportul Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Referatul de specialitate nr. 21197/07.06.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Avizele favorabile ale Comisie de buget finanțe precum și a Comisiei pentru sănătate, muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul Judetean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          ART.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în calitate de Partener și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC – în calitate de Lider de parteneriat, în proiectul „Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate”, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte 130443, anexat la prezenta hotărâre.
          ART.2. Se aprobă contribuția proprie a partenerului în sumă de 3.018,02 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 150.901,20 lei, stabilită în sarcina D.G.A.S.P.C. Maramureș.
          ART.3. Se aprobă desemnarea doamnei Coste Mădăraș Alina – Director general al DGASPC Maramureș ca reprezentant împuternicit să semneze cererea și convenția de finanțare pentru proiectul menționat la art.1.
          ART.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
          ART.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului Județului Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • D.G.A.S.P.C. Maramureș;
  • Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai Consiliului Judeţean.

PREȘEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 11 iunie 2019
Nr. 128

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.