JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu și avizele favorabile ale Comisiei buget-finanțe precum și Comisiei pentru economie și dezvoltare rurală;
          Având în vedere adresa nr.8719/21.05.2019 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Maramureş;
          Luând în considerare adresa nr.10/03.06.2019 a Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş referitoare la suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2019 prin majorarea veniturilor cu suma de 13.627,00 mii ca urmare a modificării surselor de finanţare după cum urmează:
  • majorarea cu suma de 13.627,00 mii lei reprezentând Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate.
          (2) Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018, a sumei de 115,33 mii lei reprezentând cofinanţarea Judeţului Maramureş la finanţarea investiţiilor în sănătate.
          (3) Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 1.400,00 mii lei reprezentând cofinanţarea Judeţului Maramureş la finanţarea investiţiilor în sănătate, precum şi a sumei de 17,20 mii lei reprezentând transferuri de capital pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Maramureş.
          (4) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (5) Se aprobă modificarea bugetului propriu al judeţului pe secţiuni după cum urmează:
  • secţiunea de funcţionare se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1.417,20 mii lei;
  • secţiunea de dezvoltare se majorează la venituri cu suma de 15.044,20 iar la cheltuieli cu suma de 15.159,53 mii lei cu un deficit de 115,33 mii lei acoperit din excedentul rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 15.159,53 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai Consiliului Judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel-Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Todoran Aurica
Baia Mare,11.06.2019
Nr. 122

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.