JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu și avizele favorabile ale Comisiei buget-finanțe precum și Comisiei pentru economie și dezvoltare rurală;
          Luând în considerare Nota de fundamentare nr.12213/24.05.2019 a Direcţiei juridice şi administraţie publică;
          În temeiul art.58 alin.1, lit., a din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Luând în considerare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809 din 18 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018, a sumei de 50,78 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei tehnice şi investiţii.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 11 iunie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai Consiliului Judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel-Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare ,11 .06 .2019
Nr. 121

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.