JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în Municipiul Baia Mare, str. Moldovei, nr. 17 A
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Adresa Filialei Județene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din România nr. 168/2019 și H.G. nr. 156/2008 privind recunoașterea Asociației Comunelor din România ca fiind de utilitate publică;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 874 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită la Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România a unui spațiu, în suprafață de 66,34 mp din imobilul aparținând domeniului public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, str. Moldovei, nr. 17A, identificat prin punctele 1, 2, 3, 4 și 5 din Releveul anexă la prezenta. (2) Atribuirea în folosință gratuită a spațiului identificat în alin. (1) se face pe durata de 5 ani de la data prezentei, cu posibilitatea prelungii prin acordul părților.
          Art.2. Predarea – primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de Protocol de predare – primire încheiat între Consiliul Județean Maramureș și Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 49

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.