JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al județului în domeniul privat al județului, a unui bun, situat în Municipiul Baia Mare, Str. Barbu Delavrancea, nr. 25A
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 275/ 27 noiembrie 2018;
          În baza prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică;
          Conform dispozițiilor art. 869 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului și din administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare în domeniul privat al judeţului Maramureș a unui bun -gard de beton, situat în Municipiul Baia Mare, Str. Barbu Delavrancea, nr. 25A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă retragerea din administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare a bunului prevăzut la art.1.
          Art.3. Se modifică, în mod corespunzător, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Maramureș şi Anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Școala Gimnazială Specială Baia Mare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, o „abţinere” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 48

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.