JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind organizarea evenimentului „Zilele Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia a V-a, în perioada 17 – 19 mai 2019
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi Raportul Serviciului Relaţii Publice;
          Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • O.G. nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
 • O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
 • H.G. nr. 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001;
 • H.G. nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol;
 • H.G. nr. 714/20108 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interes de serviciu.
          În baza precizărilor nr. 78636 din 10 noiembrie 1993 privind modificarea cuantumurilor cheltuielilor de protocol si a cheltuielilor de delegare - detașare, potrivit prevederilor art. 2 din H. G. nr. 552/1991;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. a), pct. 4, alin. (6), lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă organizarea evenimentului „Zilele Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia a V-a în perioada 17 - 19 mai 2019.
          Art.2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea evenimentului „Zilele Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia a V-a se asigură din bugetul propriu al Județului Maramureș și din bugetele instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Maramureș.
          Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni din cadrul evenimentului de interes public judeţean „Zilele Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia a V-a, între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean şi instituţiile de cultură: Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, Muzeul Județean de Etnografie şi Artă Populară Maramureș, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi Complexul Astronomic Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Serviciului Relaţii Publice;
 • Serviciului Achiziţii Publice;
 • Instituţiilor de cultură menţionate.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 45

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.