JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul Biroului resurse umane, Nota de fundamentare nr. 251/25.02.2019 a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” prin care solicită modificarea organigramei și statului de funcții, ca urmare suplimentării cu trei posturi și transformării de posturi ca urmare promovării în funcții, grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior;
          Văzând avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniul cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând seama de prevederile O.U.G nr. 63/ 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, modificate prin suplimentarea cu trei posturi și transformarea a două posturi ca urmare promovării în funcții, grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” şi 4 neparticipări în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 12 martie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 12 martie 2019
Nr. 36

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.