JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul județean de Istorie și Arheologie Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul Biroului resurse umane, Adresa nr. 326 / 06.03.2019 a Muzeului județean de Istorie și Arheologie Maramureș precum şi Adresa nr. 7964/2018 emisă de Instituția Prefectului - Județul Maramureș privind numărul maxim de posturi;
          Ţinând cont de şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniul cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu dispozițiile:
  • Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;
  • O.U.G 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, cuprinse în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 12 martie 2019. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 12 martie 2019
Nr. 35

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.