JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADIL MARAMUREŞ, la care judeţul / municipiul / oraşul este membru asociat Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină şi al comisiei economico-financiare, Pe baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi a H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului cadru a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Văzând Hotărârile Consiliului judetean Maramureş nr. 67/18.10.2001 şi nr. 118/15.07.2008 privind asocierea judeţului Maramureş prin Consiliul judetean Maramureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIL Maramureş şi Hotararea Adunarii generale a ADIL Maramureş nr. 7/18.12.2007 privind modificarea Actului constitutuiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIL Maramureş, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. d), e) şi art. 97 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judetean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIL Maramureş, prin Actul adiţional nr. 1/2008, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIL Maramureş, prin Actul Adiţional nr. 1/2008, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş să reprezinte interesele judetului Maramureş în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIL Maramureş. Art.4. Se împuterniceşte dl. MIRCEA MAN, preşedintele Consiliului judetean Maramures, cetăţean român, născut la data de 26.11.1962. la Rohia, jud. Maramures, domiciliat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 56/40, jud. Maramures CNP 162112624 0031, posesor al C.I. seria MM, nr. 013096, eliberat de Politia Baia Mare, la data 31.03.2000, să voteze şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului judetean Maramureş actele aditionale privind modificarile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIL Maramureş. Art. 5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;  Direcţiei economice;  Direcţiei juridice şi administraţie publică;  Compartimentului pregătire şedinte şi relaţii cu consilierii;  ADIL Maramureş;  Domnului Mircea Man. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 15 octombrie 2008. La şedinţă au participat un număr de 30 de consilieri. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 15 octombrie 2008 Nr. 173

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.