ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică nr. 300/ 2008 precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate; Văzând prevederile Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare; În baza prevederilor Ordonanţei nr. 35/ 2002 privind adoptarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea nr.87/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Art.1. se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.1. (1) Constituirea consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire, se face de către prefect. (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza în aceleaşi condiţii peste 3 zile. Dacă nici la a doua convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, se va face o nouă convocare peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. (3) În cazul în care nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor care au absentat nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Înainte de emiterea ordinului, prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale, ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. Prin acelaşi ordin prefectul va dispune organizarea unei noi şedinţe la care vor fi convocaţi supleanţii. În situaţia când locurile devenite vacante nu pot fi completate cu supleanţii listelor respective prefectul va dispune organizarea de alegeri anticipate în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii nr. 67/2004 cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cel în cauză la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei de judecată este definitivă şi irevocabilă. (5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire se consideră motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora , a deplasării în străinătate în interes de serviciu sau a unor elemente de forţă majoră. 2. Art. 2. se modifică şi va avea următorul conţinut: Art.2. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri. (2) După preluarea conducerii şedinţei secretarul judeţului prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarul consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite, dacă va fi cazul, de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. 3. După art. 2 se introduc art. 21, 22, 23 şi 24 cu următorul conţinut: Art. 21 (1)Consilierii declaraţi aleşi vor alege, prin vot deschis exprimat prin ridicare mâinii, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numărul membrilor fiind stabilit prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului. (2)Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri alese pe lista aceluiaşi partid, alianţă politică sau alianţă electorală precum şi de către consilierii independenţi. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. (3)Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat într-o hotărâre. Art. 22 Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar. Art. 23 (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o pauză, în timpul căreia comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces verbal. (2) Dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv suplanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi. (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta constată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004. (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă. În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă. (5) Procedura prevăzută de prezentul articol se aplică şi pentru validarea candidaţilor declaraţi supleanţi, pe locurile de consilier devenite vacante, aceştia trebuind să facă dovada, la data validării, că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri. Art. 24 (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat. (3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţele de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenţi în termen de 5 zile de la comunicare. În acest caz procedura prealabilă nu se mei efectuează. 4. După art. 3 se introduc art. 31 şi 32 cu următorul conţinut: Art. 31(1) După declararea Consiliului judeţean ca legal constituit se trece la depunerea jurământului şi investirea în funcţie a Preşedintelui Consiliului judeţean a cărui mandat a fost validat, în urma legerii sale prin vot direct, de către Tribunalul judeţean Maramureş. (2) Judecătorul desemnat de Preşedintele Tribunalului judeţean Maramureş prezintă rezultatul validării. (3) Preşedintele validat depune în faţa Consiliului judeţean jurământul prevăzut de art. 32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare . (4) După depunerea jurământului Preşedintele Consiliului judeţean se află în exercitarea mandatului devenind şi consilier judeţean.Consiliul judeţean ia act prin hotărâre de începerea exercitării mandatului de către preşedinte şi de dobândirea de drept de către acesta a calităţii de consilier judeţean. (5) Preşedintelui în funcţie i se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea sa de Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş precum şi semnul distinctiv al calităţii sale. Modelul legitimaţiei şi a semnului distinctiv se aprobă prin Hotărâre a Consiliului judeţean pe baza modelelor aprobate prin Hotărârea Guvernului României. Art.3.2 (1) Hotărârile privind alegerea comisiei de validare, declararea consiliului judeţean ca legal constituit şi cea prin care consiliul judeţean ia act de începerea exercitării mandatului de către preşedinte şi dobândirea de către acesta a calităţii de consilier judeţean au caracter constatator, nu sunt producătoare de efecte juridice şi nu pot fi atacate în justiţie. (2) Hotărârile adoptate până la preluarea conducerii lucrărilor şedinţei de către Preşedintele Consiliului judeţean sunt semnate de preşedintele de vârstă şi de către cei doi asistenţi ai acestuia şi contrasemnate de secretarul judeţului. 5. Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: Art. 4. (1) După declararea consiliului ca legal constituit şi depunerea jurământului de către preşedintele ales, lucrările consiliului sunt conduse de către acesta . (2) În vederea constituirii grupurilor de consilieri potrivit dispoziţiiilor Statutului aleşilor locali şi ale art. 8 din prezentul Regulament se ia o pauză. După pauză se comunică în plen componenţa grupurilor de consilieri constituite precum şi liderul fiecărui grup, consemnându-se în procesul verbal al şedinţei. (3) Consiliul judeţean, legal constituit, procedează la alegerea celor doi vicepreşedinţi. Candidaturile pentru alegerea vicepreşedinţilor se propun de către preşedinte, grupurile de consilieri sau de consilierii ce nu aparţin nici unui grup. (4) Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. (5) Exercitarea votului se face astfel: Fiecare consilier primeşte un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Exprimarea votului se face prin înscrierea cuvintelor „Da” sau „Nu” în dreptul candidaţilor, în funcţie de opţiune. (6) În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se organizează alte tururi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă câte doi consilieri în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în primul tur de scrutin. Dacă în urma organizării turului doi de scrutin, între candidaţii situaţi pe primele două locuri în turul întâi, nici unul din candidaţi nu obţine votul majorităţii consilierilor în funcţie, alegerea vicepreşedinţilor se va face într-o altă şedinţă când vor putea fi făcute noi propuneri. (7) Dacă se înregistrează balotaj între candidaţii situaţi pe locurile 2 şi 3 se va organiza un tur de departajare între cei doi candidaţi aflaţi în această situaţie. 6 Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.5. (1) Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean va fi consemnată în hotărâri distincte. (2) Pe întreaga durată a exercitării mandatului vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilier judeţean. 7. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.6.(1) Mandatul vicepreşedinţilor începe la data alegerilor în aceste funcţii şi încetează odată cu încetarea mandatului consiliului judeţean. (2) Încetarea mandatului de consilier, are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată şi a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului judeţean. (3) Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţiile respective cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie la propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor Consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului judeţean 8. Alineatul (7) al art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni depun declaraţia de avere în termen de 15 zile de la data validării în funcţie, la persoana desemnată de secretarul judeţului. 9. Alineatul (1) al art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.16. (1) Fiecare consilier poate adresa întrebări preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului precum şi conducătorilor direcţiilor şi compartimentelor de specialitate din aparatul propriu şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului judeţean. 10. Art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 21.(1) Consilierii prezenţi la şedinţe trebuie să-şi înregistreze prezenţa într-o evidenţă ţinută prin grija secretarului judeţului. (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă va trebui să comunice acest lucru preşedintelui consiliului judeţean sau secretarului judeţului. 11. Art. 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.31. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor şi a compartimentelor aparatului propriu al consiliului judeţean, în termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului judeţului. (2) De asemenea, proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate. 12. Alineatul (4) al art. 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Avizul întocmit se prezintă secretarului judeţului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi. 13. Alineatul (2) al art. 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretarul judeţului într-un dosar special, denumit registru de interese. 14. Litera k), alin (1), art. 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor judeţeni. 15. Art. 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 65. (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment; c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a preşedintelui consiliului judeţean. (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. (4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) poate fi făcută numai dacă se face dovada că vicepreşedintele consiliului judeţean a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din judeţ. 16. Alineatul (3) al art. 66 se abrogă. 17. Art. 67 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.67. Secretarul judeţului, precum şi direcţiile şi compartimentele de specialitate asigură consilierilor asistenţă de specialitate. Art. II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş va fi republicat dându-se o nouă numerotare articolelor şi alineatelor. Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 81

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.