JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș unei finanţări rambursabile interne în valoare de 70.000.000 lei

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției de dezvoltare și implementare proiecte şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 61, 62 si 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
          Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Ţinând seama de prevederile:
 • art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții:
          Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr.114/2018 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
 • nr. 208/2018 pentru aprobarea defalcării pe obiective de investiţii a valorii creditului bancar aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/ 2018;
 • nr. 228/2018 privind stabilirea unor mǎsuri în vederea contractǎrii finanțǎrii rambursabile interne pentru realizarea unor lucrǎri de investiții de interes județean.
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea de către Judeţul Maramureş a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 70.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani şi perioadă de grație și de tragere 4 ani a sumelor din linia de credit de investiții în sistem revolving, cu încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din totalul veniturilor proprii. Garanția reală mobiliară fără deposedare se va constitui asupra veniturilor proprii ale bugetului județului Maramureș.
          Art.2. Contractarea și garantarea finanţării rambursabile interne prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.
          Art.3. Din bugetul propriu al Județului Maramureș se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes public județean; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
          Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului județean Maramureş, următoarele date:
 • hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
 • valoarea finanţării rambursabile interne contractate;
 • gradul de îndatorare a Consiliului Județean Maramureș;
 • durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile interne;
 • dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile interne;
 • plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă internă.
          (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
          Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcția Juridică și Administrație Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 303

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.