Hotărârea nr. 296 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Notele de fundamentare nr. 2875 din 11.12.2018 a Muzeului Județean de Etnografie şi Artă Populară Maramureș, nr. 46863 din 12.12.2018 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și nr. 940 din 17.12.2018 transmisă de Direcția Tehnică şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș prin care se fundamentează oportunitatea și necesitatea investițiilor;
          În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2018 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1.853,00 mii ca urmare a majorării Cotelor defalcate din impozitul pe venit.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 200,0, mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din rectificarea şi din reaşezarea cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 296

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.