PROIECT DE HOTĂRÂRE privind realizarea Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Maramureș

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind realizarea Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investitii Nr. /2022;
 • Raportul de specialitate al Directiei Juridice Nr. /2022;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 17 alin. (1) lit. b), h), j^2), l), art. 20 alin. (7) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 23 ^1 și art. 28 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul comun al președintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și al președintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. nr. 131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul art.173 alin.1,litera d și ale alin.5 lit.m , art.182 alin.1 și ale art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare:
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Maramureș, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modalitatea de atribuire a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Maramureș, prin gestiune delegată.
          Art.3. Se aprobă Regulamentul Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în Judeţul Maramureș, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se aprobă Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Maramureș, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.5. Se aprobă Lista stațiilor aferente fiecărui traseu din Programul de transport menţionat la art. 4 al prezentei hotărâri, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Maramureș, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.7. Se aprobă modelul de Contract de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în Județul Maramureș, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.8. Se aprobă Criteriile de evaluare a ofertelor, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.9. Se aprobă Criteriul de atribuire a Contractului menţionat la art. 8 al prezentei hotărâri, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.10. (1) Se aprobă Valoarea estimată a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în Județul Maramureș, în sumă de 326.239.229 Lei, fără TVA, pe o durată de 10 ani, conform anexei nr. 9.
          (2) Atribuirea contractului menţionat se va realiza pe loturi corespunzătoare fiecărui traseu/grupă de trasee din Programul de transport menţionat la art. 4 al prezentei hotărâri, a căror valoare estimată este prezentată în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.11. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Maramureș, în baza căruia se va desfăşura serviciul public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, începând cu data de 1 ianuarie 2023.
          Art.12. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureș să aprobe, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Maramureș, modificarea modelului de contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Maramureș, ca urmare a măsurilor de remediere confirmate prin decizii ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, de instanţele judecătoreşti sau a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul procedurii de delegare-licitaţie deschisă.
          Art.13. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean nr.186/24.iunie 2022 cu modificările și completările ulterioare se abrogă.
          Art.14. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș și se comunică la:
 • Instituția Prefectului – județul Maramureș;
 • Direcția Tehnică și Investiții;
 • Direcția Juridică;
 • Serviciul Achiziții Publice

PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 25 noiembrie 2022

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.