PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "Strategiei investiţionale a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2030"

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea "Strategiei investiţionale a judeţului Maramureş pentru perioada 2021-2030"

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului Relații Publice, Secretariat ATOP și Relații Internaționale nr. 15.014/28.06.2022;
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte - Compartiment strategii și consultanță de specialitate nr. 15.097/29.06.2022;
  • Prevederile Contractului de Finanțare nr. 344 / 22.04.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Județul Maramureș privind acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA pentru implementarea proiectului MaraStrategy;
  • Prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), alin 3 lit. d), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă ”Strategia investiţională a județului Maramureș pentru perioada 2021-2030” elaborată în cadrul proiectului „MaraStrategy", cod SIPOCA 556 / cod SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. ”Strategia investiţională a județului Maramureș pentru perioada 2021-2030” va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcției Economice;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
  • Biroului Relații Publice, Secretariat ATOP și Relații Internaționale.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Avizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iulie 2022

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.