PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ROF al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul Direcției Arhitect șef nr. 17941/02.08.2022;
 • Raportul Direcției Juridice nr. 18467/08.08.2022;
 • Raportul Direcției Economice nr. 18571/09.08.2022;
          În baza prevederilor:
 • art.41, alin.(2) din Ordonanței nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului României nr.857/2021, art. 2 alin.(7) din Regulamentul – cadru și componența comitetelor de organizare UNESCO, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 287, lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Direcția Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Maramureș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș și se comunică:
 • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
 • Directiei Arhitect Șef;
 • Direcției Juridice;
 • Direcției Economice;

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 2022

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.