ANUNŢ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă "Aeroport Internațional Maramureș"

03 Iulie 2017

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de autoritare publică tutelară a Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș ”, anunță organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMURES
Nr. 5837 din 27.06.2017

ANUNŢ
privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroport Internațional Maramureș”

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de autoritare publică tutelară a Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș ”, anunță organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”.

Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș ” se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și a H.G. nr. 722/2016 și va cuprinde următoarele etape:
 • Selecția dosarelor de candidatură;
 • Interviul candidaților înscriși pe lista scurtă.

Posturile pentru care se organizează selecția:
 • 1 post de administrator, reprezentant al autorității publice tutelare;
 • 3 posturi administrator din afara autorității publice tutelare.

Condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru ambele categorii de candidați:
 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în România;
 • cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • să nu fie incapabili, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • pe perioada mandatului să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Notă: Membrii în consiliul de administrație al regiei autonome nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Condiţii specifice:

A. Pentru postul de administrator din afara autorității tutelare:
 • studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din domeniul privat minim 3 ani;
 • să nu fie funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

B. Pentru postul de administrator, reprezentant al autorității publice tutelare
 • studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență de cel puţin 3 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;

Criterii de evaluare:
 • îndeplinirea cerințelor minime;
 • îndeplinirea competențelor specifice sectorului de activitate;
 • îndeplinirea competențelor profesionale de importanță strategică;
 • integritatea candidatului;
 • independența candidatului;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 • alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
 • înscrieri în cazierul judiciar;
 • înscrieri în cazierul fiscal.

Documente necesare pentru ambele categorii de candidați (pentru postul de administrator din afara autorității publice tutelare și pentru postul de administrator reprezentantul autorității publice tutelare):
 • cererea de înscriere care va cuprinde și un opis al documentelor dosarului de candidatură.
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea);
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea);
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal eliberat de ANAF;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (pe adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să fie lizibile numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae semnat de către titular pe fiecare pagină;
 • dovada numirii în calitatea de administrator/manager, după caz;
 • declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în alte consilii de administrație ale întreprinderilor publice decât cel în care urmează a fi numit, astfel încât sa nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație;
 • declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia;
 • scrisoare de recomandare care să ateste reputația profesională;
 • alte documente relevante.

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic, închis și sigilat la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai nr. 46 Baia Mare, camera 24-registratură, având ca termen limită data de 03.08.2017, ora 16:00.

Pe plic se va menționa: “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia de membru al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”

Selecția dosarelor de înscriere se va desfășura până la data de 10.08.2017.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureș, respectiv a R.A. Aeroportul Internațional Maramureș.

Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor depune o Declarație de intenție în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte de către autoritatea publică tutelară, ce va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. 722/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și a Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.J Maramures nr. 155/27.06.2017. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea regiei autonome, declarație ce se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale ale candidaților în vederea clasificării și numirii acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Maramureș, camera 129 şi la nr. de telefon 0262-214659 int. 126.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea


Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.