ANUNŢ CONCURS - de recrutare pentru ocuparea 2 funcţii publice de execuţie vacante

30 Iunie 2017

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: [...]
ANUNŢ CONCURS

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
 1. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Direcţia “Arhitect Şef”- Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartiment bază de date G.I.S.
 2. Consilier, cls. I, grad professional superior – Direcţia “Arhitect Şef”- Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism – Compartiment autorizare şi disciplină în construcţii.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:
 1. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Direcţia “Arhitect Şef”- Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism - Compartiment bază de date G.I.S.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Arhitectură, Urbanism, Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor cu specializarea Instalaţii pentru construcţii şi Horticultură cu specializarea Peisagistică.
  • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.
  • utilizare calculator – Office – (atestat prin certificat sau diplomă)
 2. Consilier, cls. I, grad profesional superior – Direcţia “Arhitect Şef”- Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism – Compartiment autorizare şi disciplină în construcţii.
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Arhitectură, Urbanism, Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor cu specializarea Instalaţii pentru construcţii şi Horticultură cu specializarea Peisagistică.
  • vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.
  • utilizare calculator – Office – (atestat prin certificat sau diplomă).

Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă : 31 iulie 2017 ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare
 • interviu

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, la Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş și vor conține:
 1. formularul de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau,după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitate, conform modelului anexat;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214.659 int. 126 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZeteaBibliografia

Compartiment bază de date G.I.S. şi Compartiment autorizare şi disciplina în construcţii

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.50/1991 , privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 5. Legea nr.350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
 6. Ordinul nr.233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
 7. Hotărârea de Guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea


Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.