ANUNŢ CONCURS de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții

15 Noiembrie 2021
Nr. 23725 / 15.11.2021

ANUNŢ CONCURS

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ organizează în data de 15 decembrie 2021 (proba scrisă) concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante:
 • Consilier, cls.I, grad superior, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână.
 • Consilier, cls.I, grad asistent, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână .
Condițiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

Condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul Inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor:
 • minim 7 ani în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier, cls.I, grad superior;
 • minim 1 an în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier, cls.I, grad asistent;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu dovedite cu documente care să ateste deținerea competențelor solicitate.

Probele stabilite pentru concurs se desfășoară la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, după cum urmează:
 • Proba scrisă: 15 decembrie 2021 ora 11.00;
 • Interviul: în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 6 decembrie 2021, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Maramureș, Camera 27, Parter, și vor conține următoarele:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în anexă;
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 7. Cazierul judiciar - acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte formulare necesare desfășurării concursului sunt anexate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Camera 27 sau se pot obține prin consultarea paginii web a instituției www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”. Persoană de contact: ILIEȘ ANUȚA ,telefon 0262/202526, e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.