Hotărârea nr. 225 din 03.12.2020

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș” situat în Orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 18969/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 19092/2020;
 • Nota de fundamentare nr. 699/23.11.2020 a R.A. ”Aeroportul Internațional Maramureș”;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 280/2019 privind reprezentarea Județului Maramureș în calitate de expropriator pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 212/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”;
          În baza prevederilor:
 • Art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 4 și 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărâre Guvernului nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare;
          Avizele Comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget–finanțe; Comisia pentru proiecte, strategii și dezvoltare; Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrare patrimoniu; Comisia juridică și de disciplină.
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), d) și f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”, aflat pe raza Orașului Tăuții Măgherăuș, Județul Maramureș, și coridorul de expropriere cuprinzând imobilele ce urmează a fi afectate de aceste lucrări, conform planului de situație avizat de O.C.P.I. Maramureș sub nr. 3504/22.01.2020, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes județean ”Extindere și modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”, aflat pe raza Orașului Tăuții Măgherăuș, Județul Maramureș, expropriator fiind Județul Maramureș, reprezentat de R.A. ”Aeroportul Internațional Maramureș”.
          Art.3. Se aprobă Lista imobilelor proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de pe raza Orașului Tăuții Măgherăuș, Județul Maramureș, Lista proprietarilor ce vor fi expropriați precum și Sumele individuale aferente despăgubirilor, stabilite pe baza Raportului de evaluare întocmit de SC COLIS SRL, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. (1) Se aprobă finanțarea din bugetul propriu al Județului Maramureș, a cheltuielilor reprezentând contravaloarea despăgubirilor ce urmează a fi plătite proprietarilor expropriați, în cadrul procedurilor de expropriere, realizate în baza prezentei hotărâri, în limita sumei de 2.322.045 lei;
          (2) Sumele individuale aferente despăgubirilor se virează, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele sau la dispoziția proprietarilor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.
          Art.5. (1) Planul de amplasament a lucrării de utilitate publică de interes județean, prevăzut la art. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Orașului Tăuții Măgherăuș și prin afișare pe pagina de internet a expropriatorului.
          (2) R.A.”Aeroportul Internațional Maramureș” va asigura publicitatea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul amplasament care conține coridorul de expropriere, prin afișare la sediul Consiliului Local al Orașului Tăuții Măgherăuș și prin postarea pe pagina de internet și va notifica intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Arhitect Șef; - Direcţiei Tehnice și Investiții;
 • Consiliului Local al Orașului Tăuții Măgherăuș;
 • R.A. ”Aeroportul Internațional Maramureș”.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 225
Baia Mare, 03 decembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 03 decembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.