Codul de Conduită, Etică Profesională și Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

CODUL DE CONDUITĂ, ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ

PREAMBUL

          Codul de Conduită, Etică Profesională și Integritate (denumit în continuare „Codul”) stabilește o serie de norme și principii la care aderă funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș și a căror respectare este de natură să sporească calitatea climatului instituțional și încrederea cetățenilor și persoanelor interesate în serviciile publice prestate la nivelul Consiliului Județean Maramureș, ca instituție a administrației publice locale.
          Prin instituirea prevederilor Codului se urmărește implementarea la nivelul Consiliului Județean Maramureș a unui ghid pentru creșterea responsabilității și implicării personalului din cadrul aparatului de specialitate în derularea activității curente, dar și stabilirea limitelor unui comportament corespunzător din punct de vedere moral la nivel instituțional.
          Conducerea și personalul din cadrul aparatului de specialitate trebuie să cunoască și să susțină valorile etice și valorile instituției, să respecte și să aplice reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.
          Conducerea instituției adoptă codul de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.
          Conducerea instituției înlesnește comunicarea deschisă cu personalul din cadrul aparatului de specialitate a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entității.
          Acțiunea de semnalare a neregulilor, de către personalul din cadrul aparatului de specialitate trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
          Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate, și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.
          Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale.
          Codul constituie, totodată, o materializare a responsabilității conducerii instituției de a asigura funcționarilor publici și personalului contractual un model de leadership moral.

CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE. OBIECTIVE

          Art.1. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii și se aplică tuturor angajaților Consiliului Județean Maramureș, indiferent de:
 1. funcția deținută;
 2. statutul în cadrul instituției: funcționar public sau personal contractual;
 3. durata raportului de serviciu/raportului de muncă – determinată sau nedeterminată;
 4. timpul de muncă prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu (normă întreagă sau fracțiuni de normă);
 5. vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, opțiune/funcție politică, origine socială, sex, orientare sexuală, handicap, responsabilitate familială sau apartenență sindicală.
           Art.2. Prevederile Codului se aplică în egală măsură și:
 1. elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor care desfășoară practica sau întocmesc lucrări de diplomă/masterat/doctorat/în cadrul instituției;
 2. persoanelor aflate în vizită de documentare la sediul instituției;
 3. salariaților altor agenți economici care execută lucrări sau prestează servicii la sediul instituției;
 4. persoanelor care activează în cadrul instituției în calitate de delegați, detașați sau colaboratori.
          Art.3. Dispozițiile prezentului Cod produc efecte pentru tot personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, de la numire/angajare și până la încetarea raportului de serviciu/de muncă în cadrul instituției.
          Art.4. Persoanele nou angajate în cadrul instituției vor lua la cunoștință de conținutul Codului la angajare, semnând de luare la cunoștință în acest sens, odată cu celelalte instructaje specifice.
          Art.5. Codul se aduce la cunoștința personalului din cadrul aparatului de specialitate atât prin afișare la sediul instituției, cât și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.
          Art.6. În termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentului Cod, conducătorii compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate au obligația însușirii și, respectiv, a prelucrării acestuia cu întregul personal din subordine, sub semnătură de luare la cunoștință și conformare.
          Art.7. Fiecare angajat al instituției este obligat să cunoască și să respecte întocmai prevederile Codului și este răspunzător de aplicarea sa corectă în activitatea curentă.
          Art.8. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod atrage după sine răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, indiferent de funcția deținută în cadrul instituției.
          Art.9. Normele de conduită etică și profesională prevăzute de prezentul Cod sunt general obligatorii și universal valabile pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.10. Prezentul Cod urmărește să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a unor potențiale fapte din sfera corupției sau integrității, din cadrul Consiliului Județean Maramureș, prin:
 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Consiliului Județean Maramureș, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea funcționarilor publici și a personalului contractual în exercitarea funcției;
 3. crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici și/sau personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;
 4. crearea unei culturi instituționale a integrității și a unui climat etic care să determine personalul să acționeze cu încredere reciprocă și profesionalism în interesul cetățeanului;
 5. formarea și dezvoltarea discernământului moral al personalului în corelație cu valorile și principiile instituționale;
 6. asigurarea unui climat de imparțialitate care să nu permită raționamentului profesional să fie influențat de prejudecăți, conflicte de interese, sau alți factori de influență nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

CAPITOLUL II. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

          Art.11. Elaborarea prezentului Cod aplicabil la nivelul Consiliului Județean Maramureș are la bază următoarele prevederi:
 • Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016;
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor public, și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției;
 • Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 147/2002 pentru Ratificarea Convenției Civile asupra Corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;
 • Legea nr. 27/2002 pentru Ratificarea Convenției Penale privind Corupția adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.


CAPITOLUL III. PRINCIPII, VALORI ŞI NOŢIUNI DE ETICĂ, CONDUITĂ PROFESIONALĂ ŞI INTEGRITATE

          Art.12. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș sunt următoarele:
 1. supremația Constituției și a legii – principiu conform căruia personalul instituției are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
 2. prioritatea interesului public – principiu conform căruia funcționarii și personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 3. asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice – principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 4. imparțialitatea și independența - principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios, altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute;
 5. integritatea morală - principiu conform căruia funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
 6. profesionalismul - principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au obligația să își îndeplinească atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, cu maximum de eficiență, eficacitate, corectitudine și conștiinciozitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale aplicabile;
 7. independența operațională - principiu conform căruia personalul instituției nu va solicita sau primi dispoziții de la nici o autoritate publică, instituție sau persoană, în afara celor reglementate prin lege aferente postului ocupat. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș trebuie să se manifeste liber de orice interes, să nu fie influențat de aspecte interne sau externe în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să nu se implice direct sau indirect în aspecte care exced sfera sa de competență, să nu accepte nici o formă de intimidare din interiorul sau exteriorul instituției, să nu ia cu împrumut bunuri sau bani și să nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la terți, colegi, sau superiori, sau subordonați și să nu se plaseze sub nici un fel de influență care ar putea interveni în raționamentul său profesional, și care ar putea genera riscuri privind respectarea acestui principiu;
 8. libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 9. cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
 10. nediscriminarea - principiu conform cu principiul omonim consacrat de Constituția României, care prevede la art. 16 alin. 1 faptul că „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”, în virtutea căruia personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația ocrotirii drepturilor fără deosebire pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, ori apartenență la o categorie defavorizată;
 11. deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici și personalul contractual în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
 12. confidențialitatea - principiu conform căruia personalul instituției are obligația de a păstra secretul cu privire la date și informații cu care operează în activitatea profesională, în general și cu precădere de a respecta reglementările în vigoare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;
 13. responsabilitatea și răspunderea - principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
          Art.13. Valorile etice, de conduită profesională și integritate, care transpar din principiile generale prevăzute la art. 12 și din cultura instituțională a Consiliului Județean Maramureș sunt următoarele:
 1. Responsabilitatea - cultivarea acestei valori presupune ca personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș să se asigure că prin modul în care fiecare persoană își îndeplinește atribuțiile de serviciu sau desfășoară orice altă activitate profesională colaterală, respectă și apără interesul public în detrimentul intereselor individuale, protejează interesele legitime și drepturile cetățenilor și nu afectează sau lezează demnitatea și integritatea acestora;
 2. Integritatea - cultivarea acestei valori presupune ca funcționarii publici și personalul contractual să adopte un comportament bazat pe respect, imparțialitate, onestitate, egalitate de șanse și nediscriminare, deschidere și diligență față de cetățean și fără ingerințe care să afecteze interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor, ori prestigiul instituțional.
 3. Competența profesională - cultivarea acestei valori presupune ca toate situațiile întâlnite în activitatea desfășurată să fie tratate pe baza raționamentului profesional, cu atenția cuvenită, competență profesională și conștiinciozitate, în conformitate cu standardele și procedurile aplicabile, totodată, personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș are obligația de a-și menține cunoștințele și aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permită asimilarea celor mai noi cunoștințe de bună practică, legislație și tehnici în domeniu. În virtutea principiului competenței profesionale, responsabilitatea solicitării participării la cursuri de perfecționare, formare profesională, dezvoltare profesională, etc. revine fiecărui angajat al Consiliului Județean Maramureș;
 4. Responsabilitatea socială - cultivarea acestei valori presupune promovarea în cadrul instituției și diseminarea în afara acesteia a unei conduite raționale privind protecția mediului, conservarea resurselor și a biodiversității, combaterea risipei de resurse;
 5. Respectul - cultivarea acestei valori presupune ca personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș să trateze colegii, superiorii, subordonații și persoanele cu care interacționează cu respect, să nu le aducă atingere demnității acestora și să se adreseze în mod politicos și decent acestora;
 6. Protejarea imaginii instituției - cultivarea acestei valori presupune interdicția personalului din cadrul aparatului de specialitate de a denigra instituția Consiliului Județean sau de a întreprinde orice acțiune prin care poate fi compromisă imaginea sau reputația acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât și în afara acestuia;
 7. Loialitatea - cultivarea acestei valori presupune ca întreg personalul din cadrul aparatului de specialitate să fie devotat instituției, părților interesate și comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele instituției și totodată implică construirea unei culturi instituționale solide.
          Art.14. În înțelesul prezentului Cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații conform legii:
 1. funcționar public - persoana numită într-o funcție publică în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
 2. funcție publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice;
 3. personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcție în autoritățile și instituțiile publice în condițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii şi în fișa postului;
 5. demnitar - persoana care exercită funcții de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit Constituției, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codului Administrativ, cu completările ulterioare și a altor acte normative;
 6. funcția de demnitate publică – ansamblul de atribuții și responsabilități stabilite prin Constituție, legi și/sau alte acte normative, după caz, obținute prin investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;
 7. interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;
 8. interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către funcționarii publici și personalul contractual prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției sau funcției publice;
 9. corupție - folosirea abuzivă a puterii încredințate prin atribuțiile unei funcții deținute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup;
 10. conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al funcționarului public și al personalului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deținute;
 11. informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei, ori de forma sau de modul de exprimare a informației, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 12. informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă;
 13. comisie de disciplină - organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de documentele de formalizare interne, aprobate la nivelul instituției, care își desfășoară activitatea în baza prevederilor H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu limite de competență stabilite de autoritatea publică și care are rolul de a investiga posibilele abateri ale personalului de la prevederile regulilor aplicabile la nivelul instituției în general și stabilite prin prezentul Cod în particular;
 14. abatere disciplinară - orice faptă săvârșită cu vinovăție, în legătură cu activitatea desfășurată, constând într-o acțiune sau inacțiune, prin care s-au încălcat prevederile legale și/sau orice alte reglementări sau dispoziții legitime interne, emise de conducerea Consiliului Județean Maramureș.

CAPITOLUL IV. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ APLICABILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL

          Art.15. Respectarea Constituției și a legilor.
          Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
          Art.16. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute.
          Art.17. Respectarea Constituției și a legilor este universal obligatorie pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, atât în timpul programului de lucru, cât și în afara acestuia.
          Art.18. Asigurarea unui serviciu public de calitate. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției.
          Art.19. În exercitarea funcției publice, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției.
          Art.20. Loialitatea fată de autoritățile și instituțiile publice.
          Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legitime ale acestei.
          Art.21. Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis:
 1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Consiliului Județean Maramureș, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Consiliului Județean Maramureș are calitatea de parte procesuală sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;
 3. să dezvăluie și să folosească informații care au caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 4. să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a Consiliului Județean Maramureș.
          Art.22. Prevederile art. 21 se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
          Art.23. Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul Președintelui Consiliului Județean Maramureș.
          Art.24. Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a funcționarilor publici și a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.
          Art.25. În vederea aplicării corecte a prevederilor legislației europene și naționale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, funcționarii publici și personalul contractual al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au dreptul de a fi instruiți de către responsabilul cu protecția datelor.
          Art.26. Libertatea opiniilor. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația de a respecta demnitatea funcției publice sau a funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției.
          Art.27. În activitatea lor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate.
          Art.28. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici și personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
          Art.29. Activitatea publică Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii publici și personalul contractual desemnați în acest sens de președintele Consiliului Județean Maramureș, în condițiile legii.
          Art.30. Funcționarii publici și personalul contractual desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Președintele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.31. În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici și personalul contractual pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.32. Este interzisă realizarea de comunicări în numele și pe seama instituției de către funcționarii publici și personalul contractual care nu dețin mandat în acest sens.
          Art.33. Activitatea politică.
          În exercitarea funcției precum și a atribuțiilor ce le revin, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis:
 1. să-și exprime sau să-și manifeste public convingerile și preferințele lor politice, să favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice;
 2. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, precum și pentru activitatea candidaților independenți;
 3. să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
 4. să afișeze, în cadrul Consiliului Județean Maramureș însemne ori obiecte inscripționate cu sigla și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;
 5. să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice;
 6. să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
          Art.34. Folosirea imaginii proprii. Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis să permită utilizarea funcției în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.
          Art.35. Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis să utilizeze apartenența instituțională pentru a obține foloase de orice fel sau condiții preferențiale în orice activitate întreprind.
          Art.36. Conduita în cadrul relațiilor internaționale. Funcționarii publici, precum și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă României și a Consiliului Județean Maramureș, pe care îl reprezintă.
          Art.37. În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
          Art.38. În deplasările externe, funcționarii publici, precum și personalul contractual sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țarii gazdă.
          Art.39. Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje.
          Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, daruri sau alte avantaje.
          Art.40. Participarea la procesul de luare a deciziilor
          În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
          Art.41. Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția publică, de către alți funcționari publici sau personal contractual, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.
          Art.42. Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor. În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
          Art.43. Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Consiliului Județean Maramureș, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.
          Art.44. În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.
          Art.45. Funcționarii publici de conducere au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au obligația:
 1. să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent funcției publice ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
 2. să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine;
 3. să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este necesar;
 4. să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
 5. să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
 6. să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției respective;
 7. să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu privire la personalul din subordine.
          Art.46. Prevederile art. 43 – art. 45 se aplică și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.47. Folosirea prerogativelor de putere publică. Este interzisă folosirea de către funcționarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției publice deținute.
          Art.48. Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
          Art.49. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
          Art.50. Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, respectiv a funcției de natură contractuală, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
          Art.51. Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să impună altor funcționari publici sau personalului contractual să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
          Art.52. Utilizarea resurselor publice
          Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a Consiliului Județean Maramureș, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.
          Art.53. Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Consiliului Județean Maramureș numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.
          Art.54. Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
          Art.55. Funcționarii publici și personalul contractual care desfășoară activități în interes personal, în condițiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Consiliului Județean Maramureș pentru realizarea acestora.
          Art.56. Resursele financiare ale instituției vor fi utilizate în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.
          Art.57. Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri.
          Un funcționar public sau personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș nu poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a Consiliului Județean Maramureș, supus vânzării în condițiile legii, în următoarele situații:
 1. când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 2. când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
          Art.58. Dispozițiile art. 57 se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a Consiliului Județean Maramureș.
          Art.59. Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a Consiliului Județean Maramureș, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL V. REGULI DE CONFORMARE LA VALORILE FUNDAMENTALE

          Art.60. Angajamentul presupune dorința fiecărui funcționar public și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș de a progresa în funcția deținută și de a-și îmbunătăți performanțele, conform planurilor de acțiune decise de comun acord, pentru a asigura cetățenilor și partenerilor un serviciu public de calitate.
          Art.61. Lucrul în echipă presupune că, atât personalul contractual, cât și funcționarii publici care fac parte dintr-o echipă își acordă sprijin reciproc, având totodată susținerea adecvată și din partea conducerii Consiliului Județean Maramureș. Acest spirit de echipă trebuie simțit și exprimat în relațiile cu ceilalți colaboratori sau cetățeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.
          Art.62. Confidențialitatea. Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.
          Art.63. Adițional, vor fi adoptate măsuri suplimentare pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal.
          Art.64. Demnitatea umană. Fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea.
          Art.65. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credințele și valorile personale.

CAPITOLUL VI. PREVEDERI PRIVIND APLICAREA, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

          Art.66. Consiliul Județean Maramureș.
          (1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod, în cadrul Consiliului Județean Maramureș este desemnat un angajat, de regulă, din cadrul compartimentului resurse umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.
          (2) Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituției.
          (3) Procedura de desemnare, atribuțiile și modalitatea de raportare în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual se face conform prevederilor legale în vigoare.
          (4) Consilierea etică are caracter confidenţial și se desfășoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la inițiativa sa atunci când din conduita funcționarului public rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligația de a nu comunica informații cu privire la activitatea derulată decât în situația în care aspectele semnalate pot constitui faptă penală.
          (5) Orice activitate referitoare la conduita funcționarilor publici și a personalului contractual care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
          (6) Instituția are obligația să asigure participarea consilierului de etică la programele de formare și perfecționare profesională în condițiile legii.
          (7) Pentru informarea cetățenilor, Serviciul relații publice are obligația de a asigura publicarea principiilor și normelor de conduită pe pagina de internet și de a le afișa la sediul autorității sau instituției publice, într-un loc vizibil și accesibil publicului.
          (8) Consilierul etică exercită următoarele atribuții:
 • acordarea de consultanță și asistență angajaților Consiliului Județean Maramureș cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod în cadrul Consiliului Județean Maramureș;
 • întocmirea de rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul Consiliului Județean Maramureș;
          (9) Atribuțiile prevăzute la alin. (8) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul instituției sau prin completarea fișei postului cu atribuția distinctă de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.
          (10) Raportarea în sistem on-line se face trimestrial și/sau semestrial, la termenele și în forma standard stabilite prin instrucțiuni de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
          (11) Rapoartele Consiliului Județean Maramureș privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate de ANFP într-o bază de date necesară pentru:
 • identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
 • identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 • adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
          Art.67. Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
          (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții:
 • monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică, funcționarii publici, precum și respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităților și instituțiilor publice și înaintează ministerului de resort propuneri privind măsurile ce se impun;
 • reglementează și monitorizează aplicarea normelor privind conduita funcționarilor publici și activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
 • întocmește raportul anual cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, pe care îl reprezintă ministerului de resort, care conține și informații cu privire la reorganizările instituționale, precum și cu privire la aplicarea și respectarea normelor de conduită în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
          (2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

CAPITOLUL VII. REGULI DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITĂ ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

          Art.68. Complexitatea și diversitatea sistemelor de relații în baza cărora se acordă servicii publice impune respectarea unor norme de comportament și conduită în scopul:
 1. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;
 2. de a asigura beneficiarii, dar și potențialii beneficiari de servicii publice, împotriva incompetenței și a lipsei de profesionalism;
 3. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor publice, precum și relațiile acestora cu cetățenii, cu colegii, cu reprezentanții altor autorități sau instituții publice sau ai societății civile;
 4. de a asigura supervizare și consultanță personalului implicat în acordarea serviciilor publice în vederea evaluării activității acestora.
          Art.69. Regulile principale de comportament și conduită în relația funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș cu cetățeanul sunt următoarele:
 1. obligația de a evidenția, identifica și evalua nevoia acestuia, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv;
 2. obligația de a manifesta disponibilitate față de cetățean, partener, organisme civile, alte instituții, autorități publice;
 3. disponibilitatea de a asculta și înțelege problemele cetățenilor și de a-i îndruma către compartimentele de specialitate cele mai în măsură să soluționeze problemele acestora;
 4. obligația de a stabili împreună cu cetățeanul care este problema asupra căreia urmează să se acționeze;
 5. obligația de a asculta și de a nu interveni decât în momentele propice;
 6. responsabilitatea de a inspira încredere cetățeanului;
 7. obligația de a-i suscita și menține interesul pentru subiectul discuției;
 8. obligația de a manifesta empatie, respectiv de a înțelege ceea ce spune interlocutorul, de a fi capabil să se pună în situația acestuia;
 9. obligația de a reduce, pe cât posibil, diferențele dintre el și cetățean (datorită diferențelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);
 10. obligația de a fi capabil să înlăture barierele psihologice ale comunicării și de aș da seama de mecanismele de apărare pe care cetățeanul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile și problemele care-l privesc îndeaproape.
          Art.70. Regulile principale de comportament și conduită în informarea cetățenilor de funcționarii publici și de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș cu cetățeanul sunt următoarele:
 1. obligația de a asigura o informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă și operativă a cetățenilor;
 2. obligația de a oferi cel mai competent ajutor posibil, ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică și practică, limbajul profesional clar, concis la nivelul capacității de înțelegere a cetățeanului, capacitatea de a prezenta datele, avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile;
 3. obligația de a se asigura că informarea răspunde nevoilor și problemelor cetățeanului și că aceasta este efectuată în cel mai scurt timp de la solicitarea acesteia.
          Art.71. Regulile principale de comportament și conduită în furnizarea serviciilor publice de funcționarii publici și de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș cu cetățeanul sunt următoarele:
 1. obligația de a respecta întocmai prevederile legale în vigoare;
 2. obligația de a face o analiză corectă și obiectivă a nevoilor și problemelor cetățeanului, alegând strategia și metodele adecvate în rezolvarea problemelor;
 3.  interdicția de a face discriminări în funcție de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;
 4. obligația de a pune interesul cetățeanului mai presus de interesul său.
          Art.72. Regulile principale de comportament și conduită în relațiile dintre colegi (funcționari publici, personal contractual) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș sunt următoarele:
 1. cooperare și susținere reciprocă, motivat de faptul că toți funcționarii publici și personalul contractual sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor;
 2. respect reciproc și considerație, eventualele divergențe, nemulțumiri, apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă;
 3. sinceritate și corectitudine; opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct și netendențios;
 4. relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea profesională, pe colegialitate, pe performanță în practică și contribuție la teorie;
 5. în desfășurarea activității, trebuie să fie prezent spiritul competițional, care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a cetățenilor, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităților și a meritelor profesionale nicidecum pe evidențierea defectelor celorlalți;
 6. promovarea permanentă a spiritului de echipă, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admițând critica în mod constructiv și responsabil. Dacă este cazul, colegii pot să împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată, în scopul promovării reciproce a progresului profesional.
          Art.73. Constituie încălcări ale principiului colegialității:
 1. discriminarea, hărțuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg;
 2. promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de către conducerile compartimentelor, birourilor, serviciilor administrative, precum și de către conducerea Consiliului Județean Maramureș (președinte, vicepreședinți, secretar general al județului);
 3. discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
 4. formularea în fața cetățenilor/partenerilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;
 5. sfătuirea cetățenilor/partenerilor să depună cereri, petiții, plângeri sau alte sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;
 6. utilizarea și dezvăluirea în activitatea administrativă a informațiilor transmise cu titlu confidențial de un alt coleg.
          Art.74. Regulile principale de comportament și conduită în relațiile funcționarilor publici sau personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș cu reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice și ai societății civile:
 1. în relațiile fiecărui funcționar public sau personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș cu reprezentanții altor autorități sau instituții publice și ai societății civile se va avea în vedere interesul cetățeanului/partenerului, manifestând respect și atitudine conciliantă în identificarea și soluționarea tuturor problemelor, evitând situațiile conflictuale, după caz, procedând la soluționarea pe cale amiabilă;
 2. pentru reprezentarea Consiliului Județean Maramureș în fața oricăror persoane fizice sau juridice funcționarul public și personalul contractual trebuie să fie de bună credință, contribuind la realizarea scopurilor și obiectivelor serviciului;
 3. funcționarul public/personalul contractual este obligat la apărarea prestigiului serviciului în desfășurarea activității profesionale, fiind îndatorat să respecte întocmai normele legale în vigoare și aducerea lor la cunoștința celor interesați, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparenței activității instituției și creșterea credibilității acesteia;
 4. funcționarul public/personalul contractual colaborează cu alte autorități sau instituții publice și reprezentanți ai societății civile in interesul cetățeanului/partenerului, în scopul realizării optime a programelor și strategiilor instituției, evitând dezvăluirea informațiilor confidențiale;
 5. funcționarul public/personalul contractual nu poate folosi imaginea Consiliului Județean Maramureş în scopuri personale, comerciale sau electorale.

CAPITOLUL VIII. REGULI DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITĂ ÎN RELAȚIILE CU CETĂȚENII

          Art.75. În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează autorității sau instituției publice, funcționarii publici sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională.
          Funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, prin:
 • întrebuințarea unor expresii jignitoare;
 • acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane;
          Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor.
          Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului publice, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
          Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, fiind îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.
          Funcționarii publici au obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia aceștia au îndatorirea de a:
 1. promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de fapte;
 2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

CAPITOLUL IX. SANCȚIUNI

          Art.76. Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage răspunderea persoanei vinovate.
          Art.77. Stabilirea vinovăției se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare și în conformitate cu normele Codului de Etică și Integritate și ale Regulamentului Intern aplicabil la nivelul instituției.
          Art.78. Reclamațiile și sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează și se soluționează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituției în conformitate cu normele legale în vigoare.
          Art.79. Reclamațiile și sesizările se pot face verbal în cadrul programului de audiențe al Președintelui, Vicepreședinților, al Secretarului General al Județului Maramureș sau în scris.
          Art.80. Reclamațiile și sesizările se înregistrează la Registratura Generală care funcționează în cadrul instituției.

CAPITOLUL X. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

          Art.81. Încălcarea prevederilor legale, ale dispozițiilor prezentului Cod, ale raportului de serviciu/de muncă, precum și orice alte regulamente sau dispoziții interne, atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și personalului contractual, în condițiile legii.
          Art.82. Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:
 1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 2. neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
 3. absența nemotivată de la serviciu;
 4. nerespectarea programului de lucru;
 5. intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
 6. nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
 7. manifestări care aduc atingere prestigiului Consiliului Județean Maramureş;
 8. desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
 9. refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
 10. refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
 11. încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități;
 12. încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
 13. încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
 14. primirea direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competența lor, sau discuția direct cu petenții, cu excepția personalului care are atribuții în acest sens, precum și orice fel de intervenție în soluționarea unor astfel de cereri;
 15. prezentarea la serviciu în ținută necorespunzătoare, sau sub influența alcoolului sau a altor substanțe cu efect psihotrope, sau consumul de alcool în timpul programului de lucru;
 16. părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru, fără aprobare prealabilă;
 17. alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici, a personalului contractual și în Regulamentul intern al instituției.
          Art.83. Potrivit prevederilor legale în materie sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici pentru săvârșirea uneia dintre abaterile menționate la art. 84 din prezentul Cod, în funcție de gravitatea acesteia sunt:
 1. mustrarea scrisă;
 2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
 3. diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;
 4. suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
 5. retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
 6. destituirea din funcția publică.
          Art.84. Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.
          Art.85. În situația în care prin aceeași sesizare se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare săvârșite de un funcționar public sau personal contractual, comisia de disciplină constituită propune, în urma cercetării administrative, aplicarea unei singure sancțiuni disciplinare, cu luarea in considerare a tuturor abaterilor disciplinare.
          Art.86. Sancțiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșită, avându-se în vedere următoarele:
 1. cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
 2. împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
 3. gradul de vinovăție a persoanei în cauză;
 4. consecințele abaterii disciplinare;
 5. conduita funcționarului public;
 6. existența unor antecedente disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prevăzute de lege.
          Art.87. Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.
          Art.88. Cu excepția mustrării scrise, nici o sancțiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări administrative, sub sancțiunea nulității absolute.
          Art.89. Organizarea, funcționarea, competența, modul de sesizare și procedura de lucru pentru comisia de disciplină constituită la nivelul Consiliului Județean Maramureș, în vederea analizării faptelor funcționarilor publici, care au fost sesizate ca abateri disciplinare, se realizează în conformitate cu prevederile din normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, aprobate prin hotărâre de guvern.
          Art.90. Comisia de disciplină a funcționarilor publici are în componență 3 membri titulari și, respectiv, trei membri supleanți, doi membri fiind desemnați de președintele Consiliului Județean Maramureș, iar al treilea membru este desemnat de Sindicatul Salariaților din Administrația Publică a Județului Maramureș.
          Art.91. Comisia de disciplină are un secretar titular și un secretar supleant, numiți de președintele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.92. Președintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre aceștia. În situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales președinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în funcția publică.
          Art.93. Membrii titulari și membrii supleanți, secretarul titular și secretarul supleant sunt numiți pe 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
          Art.94. Comisia de disciplină a funcționarilor publici poate să propună, în urma dezbaterii cazului: aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 85 din prezentul Cod, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare; clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.
          Art.95. În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 85 din prezentul Cod, aceasta va propune și durata acestora și, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv funcția și gradul profesional stabilit în urma aplicării sancțiunii de retrogradare.
          Art.96. În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative, comisia de disciplină a funcționarilor publici întocmește un raport cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conțină următoarele elemente:
 1. numărul şi data de înregistrare ale sesizării;
 2. numele complet şi funcţia deţinută de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
 3. numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de aceasta;
 4. prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanțelor în care a fost săvârșită;
 5. probele administrate;
 6. propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;
 7. motivarea propunerii; h) numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;
 8. data întocmirii raportului.
          Art.97. Propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă se formulează pe baza majorității de voturi. Membrul comisiei care are o altă părere, redactează și semnează opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.
          Art.98. Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean Maramureş, persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.
          Art.99. Președintele Consiliului Județean Maramureş dispune aplicarea sancțiunii disciplinare, printr-o dispoziție emisă în formă scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data luării Ia cunoștință de săvârșirea abaterii disciplinare prin raportul comisiei de disciplină.
          Art.100. În cazul în care se aplică o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, in dispoziția de sancționare se prezintă motivele care au stat la baza acestei decizii.
          Art.101. Sub sancțiunea nulității absolute, actul administrativ de sancționare va cuprinde în mod obligatoriu:
 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
 3. motivul pentru care a fost aplicată o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, în cazul în care există o astfel de situație;
 4. termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
 5. instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară.
          Art.102. La dispoziția de sancționare prevăzută la art. 103 se anexează raportul comisiei de disciplină, sub sancțiunea nulității absolute.
          Art.103. Dispoziția de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art.101:
 1. Biroului Resurse Umane;
 2. Comisiei de disciplină care a elaborat și transmis raportul;
 3. Funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;
 4. Persoanei care a formulat sesizarea.
          Art.104. Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă.
          Art.105. Săvârșirea de către personalul contractual a abaterilor de la art. 84, se sancționează astfel: avertismentul scris;
 1. retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
 2. reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 3. reducerea salariului de baza și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
          Art.106. Dispozițiile art. 103 – art. 106 din prezentul Cod se aplică și personalului contractual.
          Art.107. Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public (inclusiv președinte, vicepreședinți, funcționari publici/personal contractual de conducere sau execuție).
          Art.108. Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 85 din prezentul Cod pentru funcționarii publici, se radiază de drept astfel: a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 85 lit. a; b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 85 lit. b-e; c) în termen de 3 ani de la aplicare, pentru sancțiunea prevăzut la art. 85, lit. f; d) de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive prin care s-a anulat actul administrativ de sancționare disciplinară a funcționarului public.
          Art.109. Președintele Consiliului Județean Maramureş dispune radierea sancțiunilor disciplinare printr-o dispoziție emisă în formă scrisă.
          Art.110. În cazurile în care faptele săvârșite de funcționarii publici și personalul contractual întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.
          Art.111. În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată a funcționarilor publici pentru una din infracțiunile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, raportul de serviciu se suspendă de drept. În situația în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea funcționarilor publici pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii, raportul de serviciu încetează de drept.
          Art.112. În cazul în care Consiliul Județean Maramureş a formulat plângere penală împotriva salariatului încadrat în regim contractual sau acesta a fost trimis in judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, raportul de muncă poate fi suspendat din inițiativa instituției. În situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus condamnarea salariaților încadrați în regim contractual, la executarea unei pedepse privative de libertate, raportul de muncă încetează de drept.
          Art.113. (1) Funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.
          (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcționarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.
          (3) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii publici au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal.
          (4) La numirea într-o funcție publică, la încetarea raportului de serviciu, precum și în alte situații prevăzute de lege, funcționarii publici sunt obligați să prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și interese. Declarația de avere și interese se actualizează anual, potrivit legii.
          Art.114. Avertizarea de integritate. Angajații au obligația morală și profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale instituției, precum și de la lege, de care iau cunoștință.

CAPITOLUL XI. RESPONSABILITATE ȘI PROFESIONALISM

          Art.115. Responsabilitate. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au responsabilitatea morală fundamentală de a respecta interesul public, adică de a lua deciziile și de a întreprinde acele acțiuni care asigură un impact pozitiv asupra comunității locale în ansamblul ei și asupra indivizilor care o compun, în mod particular, sau care fac ca impactul negativ asupra acestora să fie cât mai mic cu putință.
          Art.116. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au responsabilitatea de a respecta interesele legitime și drepturile cetățeanului. Această responsabilitate nu se limitează la oferirea unor servicii publice, ci privește și efectele pe care le pot avea aceste servicii asupra cetățeanului.
          Art.117. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu, cu maximum de eficiență și eficacitate, și de a utiliza în mod judicios resursele instituției, și în scopul pentru care au fost alocate.
          Art.118. Responsabilitatea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş este de a contribui la îmbunătățirea permanentă a performanței instituției.
          Art.119. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au responsabilitatea promovării valorilor etice incluse în acest Cod și a promovării și menținerii unui culturi instituționale bazată pe aceste valori.
          Art.120. Profesionalism. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş sunt responsabili și răspunzători din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară atribuțiile de serviciu și le revine sarcina de a se asigura că principiile de legalitate, eficiență și eficacitate sunt îndeplinite.
          Art.121. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş trebuie să fie informat și să cunoască legislația din domeniul atribuțiilor pe care le exercită și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile.
          Art.122. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au obligația de a-și face cunoscută limitarea profesională ori de câte ori managementul instituției sau un terț (persoană fizică sau juridică) solicită servicii care exced atribuțiile de serviciu și competențele acestora.
          Art.123. Demnitarii și personalul de conducere al Consiliului Județean Maramureş au obligația de a se asigura că funcționarii publici și personalul contractul aflați în subordine au competențele condițiile și resursele necesare unei bune îndepliniri a sarcinilor de lucru și că aceștia sunt protejați în fața unor abuzuri la nivel instituțional.
          Art.124. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş au garantată libertatea de exprimare și dreptul la opinie în formularea unei poziții profesionale, însă exprimarea unui punct de vedere în numele instituției, sau despre activitatea acesteia, în scris sau verbal, fără existența unui mandat în acest sens sau în contradicție totală cu politica instituției pe acel domeniu nu reprezintă o situație de exercitare a libertății de exprimare. Personalul trebuie să se asigure că atunci când exprimă un punct de vedere al instituției sau atunci când este invitat în calitate de reprezentant al instituției, exprimă acele puncte de vedere asupra cărora în cadrul instituției s-a decis sau s-a întrunit un acord.
          Art.125. Atunci când se solicită puncte de vedere sau opinii avizate, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş trebuie să formuleze aceste opinii exclusiv pe baza principiilor profesionale și pe cele ale garantării unui act administrativ obiectiv, fără a fi influențați de convingerile personale sau de interesele grupurilor din care face parte.

CAPITOLUL XII. DISPOZIȚII FINALE

          Art.126. Prezentul Cod poate fi completat ori de câte ori se impune sau apar modificări legislative în materie.
          Art.127. Prevederile prezentului Cod se completează cu prevederile actelor normative enumerate la art. 11.
          Art.128. Prezentul Cod intră în vigoare la data aducerii la cunoștința salariaților Consiliului Județean a acestuia, conform prevederilor legale.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.