Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 388 din 13 octombrie 2014

1360
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de planuri de management în vederea încredinţării managementului Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare

          Având în vedere procesele verbale ale comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
          În baza prevederilor art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. (1) Se aprobă rezultatul final al concursului de planuri de management în vederea încredinţării managementului Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.
          (2) Planul de management câştigător este cel depus de candidatul Denuţ Ioan.
          (3) Durata pentru care se va încheia contractul de management este de 3 ani.
          Art.2. Câştigătorul concursului şi ordonatorul principal de credite vor negocia pe baza planului de management clauzele contractului de management în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului.
          Art.3. Dispoziţia poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.4. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 13 octombrie 2014
Nr. 388