Dispoziţia nr. 59 din 16.03.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 21 martie 2012, ora 13.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2012;
 6. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 4004 m2, aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2011;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico economici pentru investiţia „Modernizare spaţii aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului a judeţului Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2012;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 15. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului de monitorizare flote pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru curse regulate speciale;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.700 mii lei aprobată prin bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2012 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare” în vederea asigurării condiţiilor materiale pentru îndeplinirea cerinţelor minime necesare desfăşurării meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare” aprobat prin H.C.J. nr. 50/2011
 20. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor din domeniul public al judeţului Maramureş;

           Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 16 martie 2012
Nr. 59

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.