Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 570 din 23 noiembrie 2016

851
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 noiembrie 2016, ora 13.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre de modificare în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Revistei de cultură „Nord Literar ”;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului judeţean de transport public de persoane;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului prospectiv de promovare şi branding”, anexă la „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” şi a Logo-ului judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei – Moisei;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara Natur;
 15. Informare privind deficienţele consemnate în Raportul de audit nr. 1539/26.09.2016 încheiat în urma misiunii de audit a conturilor anuale de execuţie şi a bilanţului contabil pentru anul 2015 de Camera de Conturi Maramureş;
 16. Informare privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene, inventarul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce trebuie executate, realizările S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. în perioada 01.01 - 30.09.2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 23 noiembrie 2016
Nr. 570