Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 548 din 10 noiembrie 2016

913
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 11 noiembrie 2016, ora 12,30, având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, faza SF în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020;
  2. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 218 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Alături de tine pentru pasul următor” pentru elevii din judeţul Maramureş;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 223 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Motivezi şi îndepărtezi abandonul!” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10i, Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Alături de tine pentru pasul următor” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii, Obiective Specifice OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apeluri de proiecte numărul 4, Programul „Şcoala pentru toţi”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 10 noiembrie 2016
Nr. 548