Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 537 din 08.11.2019

159
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 179, alin. (1) şi (2) lit. b) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Județean Maramureș, în data de 13 noiembrie 2019 la ora 12.00, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Nr. 537
Baia Mare, 8 noiembrie 2019