Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 535 din 11.11.2021

135
JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile:
  • art. 178 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 211/2021;
          În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă de îndată, în şedință extraordinară, pentru data de 12 noiembrie 2021, ora 13:00, care se va desfășura în sistem videoconferinţă prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Județean Maramureș;

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 535
Baia Mare, 11 noiembrie 2021