Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 507 din 18.10.2019

267
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 179, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrative, cu modifcările şi completările ulteroare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință ordinară, pentru data de 29 octombrie 2019, ora 12.00, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 507
Baia Mare, 18 octombrie 2019