Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 490 din 29.10.2020

218
JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ

          În conformitate cu dispoziţiile:
  • art. 178 alin. (2) şi art. 179, alin. (1), alin. (2), lit. b), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat şi completat;
          În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință extraordinară, pentru data de 4 noiembrie 2020, ora 15.00, în Sala de şedinţe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Judeţului Maramureş, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:
  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş;
  2.  Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Sas Ioan.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 490
Baia Mare, 30 octombrie 2020