Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 481 din 9.11.2012

1102

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 16 noiembrie 2012, ora 11:00, în sala mare de şedinţe din clădirea Palatului Administrativ Baia Mare, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2012;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA), pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor pe anul 2012;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru transportul angajaţilor de la domiciul spre şi la locul de muncă;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru transportul elevilor de la domiciliu spre şi de la unităţile de învăţământ;
  5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii comerciale VITAL S.A. Baia Mare;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean „SALVAMONT” Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 9.11.2012
Nr. 481