Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 45 din 5 martie 2014

1128

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară



          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 10 martie 2014, ora 12.30 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014;
 2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2014;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, utilizate de Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.300 mii lei aprobată în bugetul judeţului pe anul 2014 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor sportive de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2014;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza Ordonanţei Guvernului nr. 82/ 2001;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţări nerambursabile în domeniul culturii pe anul 2014;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de parteneriat încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureş şi Asociaţia FAUS – ONLUS – Italia, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A. Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 15/ 2014 de aprobarea bugetului judeţului Maramureş şi a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 113/ 2013 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş şi al instituţiilor şi serviciilor din subordine;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programelor de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin suplimentarea şi reducerea numărului de curse, modificarea graficelor de circulaţie, introducerea de staţii şi mărirea numărului de km, pe perioada 2014 – 2019.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 5 martie 2014
Nr. 45