Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 430 din 22 noiembrie 2013

1136

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 noiembrie 2013, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 95/2012 privind alegerea Comisiei de validare;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2013;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare şi a numărului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A.;
 8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 162/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”;
 9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor de la domiciliu spre şi de la unităţile de învăţământ;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul angajaţilor de la domiciliu spre şi de la locul de muncă;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale „Dr.Ioan Mihaly de Apsa”, Sighetu Marmaţiei, a unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Maramureş aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Maramureş, spaţiu situat în imobilul din Sighetu Marmaţiei, str.Vasile Alecsandri nr. 1.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi adminstraţie publică – Compartiment secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 22 noiembrie 2013
Nr. 430