Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 402 din 23.08.2021

201
JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          În conformitate cu dispoziţiile:
  • art. 178 alin.1 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat şi completat;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Județean Maramureș emite prezenta

DISPOZIȚIE:

          Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă în şedință ordinară, pentru data de 30 august 2021, ora 12.00, care se va desfășura în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică și se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 402
Baia Mare, 23 august 2021