Dispoziţia nr. 37 din 10.02.2011, privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 17 februarie 2012, ora 10.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Băban Ioan Gheorghe şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2012;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2012;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Coroieni;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare a managementului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului la instituţiile publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe perioada 2008-2013;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciile Sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cele destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şedinţelor săptămânale ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Centrului de zi pentru copii în comuna Coroieni, judeţul Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „E-sănătate: sistem informatic integrat destinat pacientului din Judeţul Maramureş” propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi cofinanţarea acestuia;
 15. Proiect de hotărâre privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului public „Agenţia de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 februarie 2012
Nr. 37

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.