Dispoziţia nr. 332 din 21 martie 2024

JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Pasaj Italsofa (Baia Mare-Groși)”, Județul Maramureș

          Având în vedere
 • Referatul comun al Direcției Arhitect Șef și al Direcției Tehnice și Investiții nr. 6271/18.03.2024;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 15 din 31.01.2024 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică "Pasaj Italsofa (Baia Mare-Groși)”, Județul Maramureș;
          În baza dispozițiilor:
 • art. 2 alin. (1), lit. a) și art. 9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare și a art. 6 din HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se expropriază pentru cauză de utilitate publică imobilele (terenurile intravilan/extravilan), proprietate privată, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Pasaj Italsofa (Baia Mare - Groși)”, Județul Maramureș, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.2. Prezenta dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunurilor imobile (terenurile intravilan/extravilan) cuprinse în anexa la dispoziție, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunurile imobile-terenurile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acestor bunuri.
          Art.3. Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la art. 1 la prezenta dispoziție din proprietatea privată a proprietarilor expropriați în proprietatea publică a Județului Maramureș, operează de drept la data prezentei, având în vedere că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 15 din 31.01.2024 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică "Pasaj Italsofa (Baia Mare - Groși)”, Județul Maramureș”,
          Art.4. Contestațiile asupra prezentei dispoziții nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (terenurile) în cauză.
          Art.5. Coridorul de expropriere format din terenurile identificate potrivit art. 1 se înscrie în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Maramureş.
          Art.6. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean, la sediul Consiliilor Locale implicate precum și prin afișare pe pagina de internet a acestora.
          Art.7. Prezenta dispoziție se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • Direcției Tehnice și Investiții;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcţiei Economice;
 • Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;
 • Consiliului Local al Comunei Groși;
 • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

PREŞEDINTE,
Ionel - Ovidiu BOGDAN
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 332
Data 21.03.2024

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.