Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 324 din 21 iulie 2022

426
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          În conformitate cu dispoziţiile:
  • art. 178 şi art. 179 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 211/2021;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă în şedinţă ordinară, pentru data de 28 iulie 2022, ora 13,00, care se va desfăşura în Sala „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 324
Baia Mare, 21 iulie 2022