Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 316 din 09.06.2020

138
JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2

          Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare și după încetarea stării de urgență și instituirii stării de alertă a unor măsuri adecvate pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a angajaților din aparatul de specialitate și a altor persoane ce se află în clădirea Palatului Administrativ;
          Tinând cont de prevederile:
  • H.G. nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • În baza punctului 1. litera a) din Anexa: Instrucțiuni Generale privind măsurile de igienă aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății nr. 874/22.05.2020 și Ministrului Afacerilor Interne nr. 81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
          În temeiul prevederilor art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. f) , alin. (6) lit. b) raportat la art. 173 alin. (5) literele c) şi h) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă procedurile privind obligativitatea purtării măștii de protecție și triajul epidemiologic, ca măsuri de igienă destinate prevenirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2 anexă la prezenta dispoziție.
          Art.2. Prezentele proceduri sunt complementare măsurilor pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID-19, aprobate prin Dispoziția președintelui Consiliului județean nr. 301/19.05.2020
          Art.3. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judetul Maramureş;
  • Direcțiilor/Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor din cadrul CJMM;
  • Responsabilului SSM din instituție;
  • Medicului de medicina muncii aflat în contract cu instituția;
  • Serviciului judeţean de pază;
  • Instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;
  • Instituțiilor care își desfășoară activitatea în clădirea Palatului Administrativ.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 316
Data: 09.06.2020