Dispoziţia nr. 247 din 11.03.2020

JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu coronavirus

          În contextul manifestării epidemiei generată de coronavirusul "COVID - 19" şi a riscului de contaminare a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş , a personalului din instituţiile şi serviciile publice din subordine precum şi a cetăţenilor ce intră în relaţii cu aceste categorii de personal;
          Văzând Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Naţional Pentru Situaţii Speciale de Urgenţă precum şi Hotărârea nr. 8/2020 a Comitetului Judeţean Pentru Siţuatii de Urgenţă - Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (6) lit. b) raportat la art. 173 alin. (5) literele c) şi h) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modifcarile şi completarile ulteroare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se constituie grupul de lucru pentru coordonarea la nivelul Consiliului judeţean Maramureş şi a instituţiilor din subordine a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor determinate de infecţii cu coronavirus "COVID - 19" în următoarea componenţă:
 1. Zetea Gabriel Valer - preşedinte
 2. Dumuţa Dumitru - administrator public
 3. Somogyi Attila - şef cabinet preşedinte
 4. Petruţ Adriana - director D.E.P
 5. Şpan Vasile - director D.T.I.
 6. Lazăr George - arhitect şef
 7. Breban Claudia - director D.D.I.P
 8. Dragoş loan - director D.J.A.P
 9. David Carmela - consilier R.U.
          Art.2. Se aproba Planul de măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor determinate de infecţii cu coronavirus "COVID - 19" la nivelul Consiliului judeţean Maramureş şi a instituţiilor din subordine cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului îşi va stabili propriile măsuri corelate cu cele cuprinse în Planul aprobat prin prezenta, precum şi cu cele cuprinse în Dispoziţia Metodologică nr. 6377/ANDPDCA/09.03.2020 emisă de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.
          Art.4. Se suspendă cursurile şcolii populare de Artă din cadrul Centrului Cultural "Liviu Borlan" până la data de 31.03.2020. Suspendarea poate fi prelungită în funcţie de evoluţia epidemiei de coronavirus.
          Art.5. Se suspendă activitatea cu publicul a tuturor instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş până la data de 31.03.2020 .
          Art.6. Se suspendă activitatea centrelor de zi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a copilului cu excepţia centrelor de zi a căror activitate este destinată recuperiirii persoanelor cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale din structura Direcţiei, exclusiv pentru aceştia .
          Art.7. Societatea comercialii Drumuri-Poduri S.A. va suspenda începând cu data de 16.03.2020 activitatea cantinei din incita Platului Administrativ până la data de 31.03.2020. În aceastăi perioadă se va realiza curăţenia, dezinfecţia şi reamenajarea spaţiilor astfel încât să permită desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în condiţii de igienă şi securitate alimentarăi şi să asigure păstrarea unei distanţe de cel puţin 1 metru între mesele destinate servitului mesei.
          Art.8. Se interzic deplasiirile externe a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Maramure9 9i din institutiile 9i serviciile publice din subordine, piinii la stingerea epidemiei de coronavirus.
          Art.9. Personalul din aparatul de specialitate care a efectuat deplasări în străinătate în ultimele 14 zile în ţări în care au fost confirmate infecţii cu coronavirus vor rămâne izolate la domiciliu pentru o perioadii de 14 zile, desfăşurând activitate de la domiciliu, cu acordarea drepturilor salariale corespunzătoare.
          Art.10. Persoanele care au în îngrijire copii cuprinşi în învăţământul preuniversitar, ca urmare a suspendării cursurilor în perioada 11.03.2020-31.03 2020 pot beneficia, la cerere, de concedii de odihnii sau de program de muncii la domiciliu pentru această perioadă.
          Art.11. Activităţile şi modalitatea de desfăşurare a muncii la domiciliu vor fi stabilite de conducătorii compartimentelor din aparatul de specialitate în cadrul cărora funcţionează persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, împreună cu biroul de resurse umane.
          Art.12. În scopul evitării aglomerării personalului la intrarea în serviciu, începerea programului pentru instituţiile ce îşi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ se decalează astfel:
 • Ora 7.30 - Societatea Comerciala Drumuri-Poduri S.A;
 • Ora 8.00 - Consiliul judeţean şi Instituţia prefectului;
 • Ora 8.30 - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;
 • Ora 9,00 - Directia Judeţeană de Statisticăi
          Art.13. Instituţiile şi serviciile publice din subordine îşi vor elabora propriile planuri de măsuri în completarea măsurilor cuprinse în planul aprobat conform articolului nr. 1 din prezenta dispoziţie.
          Art.14. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunica la:
 • Instituţia Prefectului - Judetul Maramureş;
 • Compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean;
 • Serviciului judeţean de pază;
 • Instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;
 • lnstituţiile ce îşi desfăşoara activitatea în Palatul Administrativ

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 247
Baia Mare, 11 martie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.