Dispozitia nr. 16 din 19.01.2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor măsuri de gospodărire judicioasă a fondurilor destinate finanţării cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu a personalului           În vederea asigurării gospodăririi judicioase a fondurilor destinate finanţării cheltuielilor de deplasare, în interes de serviciu, a personalului din Consiliul judeţean şi din instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean;
           Pe baza prevederilor H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interes de serviciu;
           În temeiul prevederilor art. 103 alin (1), 104 alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. e) şi a art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


           Art.1. (1) Acţiunile de deplasare a personalului din Consiliul judeţean şi din instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean se vor efectua cu încadrarea strictă în fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul fiecărui ordonator de credite.
           (2) Se interzicerea majorarea, prin virări de credite pe parcursul anului, a sumelor destinate cheltuielilor de deplasare.
           Art.2. (1) Deplasarea în străinătate, în interes de serviciu, a conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, a secretarului judeţului, personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din aparatul de specialitate se face numai pe baza ordinului de serviciu semnat de Preşedintele Consiliului judeţean.
           (2) Personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean se poate deplasa în străinătate, în interes de serviciu, pe baza ordinului de serviciu semnat de conducătorul instituţiei sau serviciului respectiv, după aprobarea deplasării de către Preşedintele Consiliului judeţean.
           Art.3. Deplasarea în interes de serviciu în ţară, în localităţi situate înafara judeţului Maramureş, a conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a personalului cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate se face pe baza ordinului de serviciu semnat de Preşedintele Consiliului judeţean iar a personalului de execuţie din aparatul de specialitate şi a personalului din instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, pe baza ordinului de serviciu semnat de conducătorii instituţiilor şi serviciilor şi respectiv de conducătorii compartimentelor din aparatul de specialitate.
           Art.4. Deplasarea în interes de serviciu în localităţi din judeţul Maramureş se efectuează pe baza ordinului de serviciu semnat de conducătorul ierarhic al celui delegat.
           Art.5. (1) Decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun se suportă după cum urmează:

  • Contravaloarea transportului cu avionul , pe orice distanţă, clasa economic
  • Contravaloarea transportului cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe mai mici de 300 km
  • Contravaloarea transportului cu orice fel de tren, după tariful clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km
  • Contravaloarea transportului cu mijloace auto şi orice alte mijloace de transport în comun, exclusiv mijloace taxi, după tariful acestora.

          (2) Persoanele care îndeplinesc funcţia de director general, director executiv, director şi adjuncţii acestora precum şi funcţii similare în instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean şi în aparatul de specialitate au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferată, după tariful clasei I, indiferent de distanţă pe orice fel de tren.
          Art.6. Deplasarea în interes de serviciu cu autoturismul proprietate personală se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Preşedintelui Consiliului judeţean pentru deplasările în străinătate şi a ordonatorilor de credite pentru deplasările în ţară.
          Art.7. Persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, care se deplasează în interes de serviciu, li se decontează cheltuielile de transport indiferent de distanţă şi de mijloacele de transport folosite.
          Art.8. (1) Decontarea cheltuielilor de cazare efectuate de personalul ce se deplasează în interes de serviciu se face pentru unităţi hoteliere de maximum 3 stele sau trei garoafe.
          (2) Persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimiliate acestora li se decontează cheltuielile de cazare, pe baza documentelor justificative, fără a se aplica prevederile alineatului (1).
          Art.9. (1) Persoana trimisă în delegare în ţară este obligată să obţină pe ordinul de serviciu, viza conducătorului unităţii la care se deplasează sau a înlocuitorului acestuia.
          (2) Sunt scutite de această obligaţie persoanele care ocupă funcţii de preşedinte, vicepreşedinte, consilier judeţean, secretar al judeţului, director general, director executiv, director, adjuncţii acestora preum şi funcţii similare în instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean şi în aparatul de specialitate al Consiliului judeţean.
          Art.10. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data de 01.02.2009.
          Art.11. Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean;
  • Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

 

PREŞEDINTE
Mircea MAN
Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA

Baia Mare, 19 ianuarie 2009
Nr. 16

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.