Dispoziţia nr. 147 din 18.05.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE –

ROMANIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:
 

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 23 mai 2012, ora 9:00, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2012;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei sume din cota de de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 104 privind stabilirea numărului de posturi în aparatul de specialitate şi la instituţiile subordonate acestuia, în vederea încadrării în numărul maxim de personal stabilit în baza O.U.G. nr. 63/ 2010;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei lucrărilor de instalare panouri solare şi a aprobării parteneriatului pentru promovarea proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui”, propus spre finanţare în cadrul programului ÎMPREUNĂ PENTRU FIECARE, sesiunea 2012;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2012;
 8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârilor nr. 67, 68 şi 69 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor sportive de performanţă de prim eşalon;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managerilor instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective pentru prezentarea unor noi proiecte de management la instituţiile publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen a Contractului de management al domnului Petruţiu Vasile la Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii interimare a Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, modificarea modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate şi reducerea capacităţii de transport pe perioada 2008 – 2013;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3. din Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 32/17 februarie 2012 privind aprobarea Proiectului „E-sănătate: sistem informatic integrat destinat pacientului din judeţul Maramureş” propus spre finanţare în cadrul POS „Creşterea competitivităţii economice – Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public”, Domeniul Major de intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, şi cofinanţarea acestuia;
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cele destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.


          PUNCT SUPLIMENTAR:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2012;

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 18 mai 2012

Nr.: 147

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.