Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 107 din 07.03.2019

496
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi ale art. 106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință extraordinară, pentru data de 12 martie 2019, ora 12.00, în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureș având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală senzorială”, în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii și stabilirea destinației pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 207/2018 privind aprobarea promovării pentru finanțare a proiectului „MaraStrategy” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă;
 5. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Maramureș la evenimentul „Celebrarea Zilei Europei în Luxemburg”;
 6. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Maramureș la evenimentul „Celebrarea Zilei Europei la Poarta maramureșeană de la Viena”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

          Art.2. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
 • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
 • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 07 martie 2019
Nr. 107