Imprimă această pagină

Dipoziţia nr. 499 din 17 decembrie 2014

1402
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 22 decembrie 2014, ora 12.30 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei nr. 489/11.12.2014 şi Dispoziţiei nr. 498/ 2014 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”;
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a unui imobil înscris în C.F. nr. 106066 – Baia Mare, str. Independenţei nr. 4B;
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr. 106097 Baia Mare, nr. cad. 13007, situat în Baia Mare, str. Ţibleşului nr. 1;
 5. Proiect de hotărâre aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi”, investiţie care se realizează în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”COD SMIS 24129;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 9. Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă înaintată de Banc Tatiana Anişoara împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 157/ 2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale aparatului propriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 decembrie 2014
Nr. 499