Imprimă această pagină

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 7 posturi contractuale de salvator montan

11 Iulie 2019
ANUNŢ

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată
 • a 7 posturi contractuale de salvator montan:
  • grad I -1 post
  • grad II - 6 posturi
Concursul va avea loc la sediul SPJ Salvamont Maramureş, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, Baia Mare.
 • 01.08.2019, ora 09.00 – proba scrisă
 • 05.08.2019, ora 14.00 – proba practică
 • 07.08.2019, ora 09.00 – interviul.

Depunerea contestaţiilor se va face în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei practice, respectiv a interviului. Soluţionarea contestaţiilor:o zi lucrătoare.

Condiţii de participare:
 • cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă legală;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • vechime în muncă – minim 3 ani;
 • salvator montan cu atestat valabil şi cerinţele conform art. 24 din HG 77/2003;
 • experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea de pe pârtii de schi, minim 3 sezoane de iarnă;
 • experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea din zone greu accesibile, minim 3 sezoane (primăvara, vară, toamnă)

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 • carnetul de muncă sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae.

Copiile de pe actele menţionate pentru dosarul de concurs vor fi însoţite de actele originale pentru certificare.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 25.07.2019.

Bibliografie:
 • H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş;
 • Regulamentul de ordine interioară al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş.

Șef Serviciu
Benga Victor Daniel