Imprimă această pagină

SCRISOARE DE AŞTEPTǍRI privind funcţia de Director general al S.C "DRUMURI - PODURI MARAMUREŞ" S.A

12 Aprilie 2019
Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Maramureș nr.149 / 10.04.2019
 
SCRISOARE DE AŞTEPTǍRI PRIVIND FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C “DRUMURI – PODURI MARAMUREŞ” S.A
 
Prezenta Scrisoare de așteptǎri este întocmitǎ în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgențǎ nr.109/2011 privind guvernanța corporativǎ a întreprinderilor publice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobatǎ prin Legea nr.111/2016, și ale Hotǎrârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgențǎ a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativǎ a întreprinderilor publice. Aceasta reprezintǎ un document cu statut orientativ, care exprimǎașteptǎrile acționariatului unic al S.C “Drumuri – Poduri Maramureș”S.A. Rolul Scrisorii de Așteptari este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publicǎtutelarǎ și acționari din partea organelor de administrare și conducere ale S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.
 
Domeniul principal de activitate al S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principalǎ: - 4211 Lucrǎri de construcții a drumurilor și autostrǎzilor.
 
Abrevieri:
S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A – DPMM SA
Autoritatea publicǎtutelarǎ – APT
 
Structura acționariatului: Acționariatul unic al SC DPMM SA este Consiliul Județean Maramureș.
 
Cadru legal
 • Legea nr.31/1990 privind societǎțile, republicatǎ
 • Ordonanța de Urgențǎnr.109/2011 privind guvernanța corporativǎ a întreprinderilor publice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare
 • Hotǎrârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgențǎ a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativǎ a întreprinderilor publice
 • Ordonanța nr.26 din 21 august 2013 privind întǎrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitǎțile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritarǎ
 
I. PREZENTAREA SOCIETǍȚII ŞI VIZIUNEA GENERALǍ A AUTORITǍȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE
 
Înființatǎ în anul 1998, privind reorganizarea vechii Regii Autonome de Drumuri și Poduri, S.C Drumuri – Poduri Maramureș S.A, în calitate de administrator delegat al domeniului public și privat al județului Maramureș, în domeniul drumurilor județene administreazǎ o rețea de drumuri județene de 774,801 Km, pe care sunt construite 128 poduri în lungime totalǎ de 3162 ml.
 
În prezent S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A având indicativul principal CAEN 4211 – Lucrǎri de construcții a drumurilor și autostrǎzilor își desfǎșoarǎ activitatea în baza Hotǎrârii Consiliului Județean 43/22.03.2011, când s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al județului Maramureș, în domeniul drumurilor județene, pe o perioada de 5 ani.
 
S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A are punct de lucru pe întreg cuprinsul județului care prin poziționarea lor fac ca activitatea de construcții și întreținere a drumurilor județene sǎ fie gestionatǎ optim.
 
Viziunea autoritǎții publice tutelare urmǎreste realizarea și continuarea obiectivelor strategice pe care S.C “Drumuri – Poduri Maramureș” S.A și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societǎții cât și țintele generale de performanțǎ economicǎ.
 • creșterea viabilitǎții societǎții în contextul unui mediu concurențial în domeniul întreținerii și a construcțiilor de drumuri și poduri:
 • consolidarea poziției pe piațǎ prin furnizarea unor servicii de calitate superioarǎ pentru client;
 • extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și diversificarea ofertei de servicii cǎtre clienți;
 • intensificarea activitǎții de comerț cu material de construcții și mixturi asfaltice;
 • armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative;
 • optimizarea permanentǎ a performanțelor economico-financiare și operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului de exploatare, creșterea productivitǎții muncii, etc);
 • modernizarea bazei materiale de producție care sǎpermitǎ derularea activitǎții în condiții de eficiențǎeconomicǎ;
 
II. AŞTEPTǍRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENTE/VǍRSǍMINTE DIN PROFITUL NET
 
Politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanțǎ cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi in alte reglementări legislative aplicabile societăţii.
 
Potrivit O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinaţiile repartizării profitului sunt:
 • rezerve legale;
 • alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
 • acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
 • constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
 • alte repartizări prevăzute de lege;
 • participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;
 • minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 • profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.
 
III.AŞTEPTǍRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII
 
În ceea ce priveşte aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea capacităţii tehnice, tehnologice şi de resurse umane ale societăţii, care să permită abordarea unui palier foarte diversificat de clienţi şi categorii de lucrări specifice:
 • diversificarea activităţii societăţii în domeniul construcţiilor de drumuri şi poduri şi crearea unei baze materiale şi logistice (utilaje, mijloace de transport, etc.) care să răspundă unor solicitări cât mai diverse din partea clienţilor;
 • modernizarea şi retehnologizarea bazelor de producţie existente privitoare la lucrări de drumuri şi poduri, la cea de producţie a mixturilor asfaltice precum şi a celei de emulsie cationica
 
IV. DEZIDERATELE AUTORITǍȚII PUBLICE TUTELARE ŞI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE ALE SOCIETǍȚII
 
Societatea „Drumuri - Poduri Maramureș” SA. este întreprindere publică, în sensul dispoziţiilor prevăzute laart. 2 pct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un numǎr de 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („administratorii ) este temporară şi revocabilă.
 
Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat.
 
Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administraţie pot fi realeşi în condiţiile legii.
 
Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi director general al societăţii. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii, unui director general.
 
Puterea de reprezentare a societăţii revine directorului general.
 
Directorul societăţii Drumuri - Poduri Maramureș SA
 
Conducerea societăţii se asigură de către directorul general.
 
În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele atribuţiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
 
Directorul general este responsabil de administrarea activităţii, principalele atribuţii fiind următoarele:
 1. să ducă la îndeplinire atribuţiile delegate, privind conducerea directă şi efectivă a activităţii comerciale a societăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi a deciziilor consiliului de administraţie;
 2. să asigure buna gestionare a patrimoniului societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv, a hotărârilor adunării generale a acţionarilor si a deciziilor consiliului de administraţie;
 3. să asigure elaborarea, dezvoltarea şi implementarea controlului intern managerial propriu;
 4. să rezolve orice alte probleme pe care adunarea generală şi consiliul de administraţie le stabileşte în sarcina sa.
 
Responsabilităţile directorului general vor fi stabilite prin contract de mandat, contract de mandat ce se va încheia pentru o durată de 4 (patru) ani.
 
In termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
 
Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
 
Directorii vor înştiinţa consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.
 
Directorul general supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
 
Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.
 
Directorul general, are obligaţia să transmită autorităţii publice tutelare sau acţionarilor care deţin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
 
Evaluarea activităţii directorilor se face anual de către consiliul de administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, conform legii au caracter confidenţial sau secret, sunt exceptate de la publicare.
 
Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul de mandat. în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
In cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut la art. 644 alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din aceiaşi ordonanţa. Directorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcţii similare.
 
V.AŞTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ŞI SIGURANŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE
 
 • asigurarea unei planificări riguroase a activităţii desfăşurate de societate.
 • furnizarea de servicii care să întrunească aşteptările clienţilor, în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
 • asigurarea durabilităţii activităţii prin inovare, îmbunătăţirea proceselor şi procedurilor de lucru şi implicarea tuturor părţilor interesate.
 
VI. AŞTEPTĂRI ALE AUTORITĂŢII PUBLIE TUTELARE ŞIACŢIONARILOR PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ŞIREDUCERILE DE CHELTUIELI ŞI ALTE ASPECTE ALE AFACERII
 
Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile de cheltuieli:
 • aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare Ia fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, respectarea dispoziţiilor legale referitoare protecţia mediului;
 • luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăţilor restante către furnizori şi implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi penalităţi de întârziere, dobânzi);
 • îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze consumatorilor cu voinţa de plată redusă;
 • implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanţei societăţii;
 • măsuri de administrare a infrastructurii;
 
VII.AŞTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂŢII Şl GUVERNANŢEI CORPORATIVE
 
Aşteptările autorităţii publice tutelare in domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al organelor de administrate şi conducere.
 
1. Profesionalismul. Toate atribuţiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale.
 
2. Imparţialitatea şi nediscriminarea. Principiu conform căruia directorul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei.
 
3. Integritate morală. Principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o are.
 
4. Libertatea gândirii şi a exprimării. Principiu conform căruia directorul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
 
5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea. Principiu conform căruia directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare.
 
6. Deschiderea şi transparenţa. Principiu conform căruia activităţile desfăşurate de directori, în exercitarea funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
 
7. Confidenţialitatea. Principiu conform căruia directorul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia sa.
 
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.