Imprimă această pagină

Consiliul judeţean Maramureş organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 (două) funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului de turism – Serviciul turism şi promovarea judeţului

06 Iulie 2015
Consiliul judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 28 iulie 2015, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 30 iulie 2015, ora 13 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 (două) funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului de turism – Serviciul turism şi promovarea judeţului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

Consiliul judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 46 organizează concurs în data de 28 iulie 2015, ora 10 (proba scrisă) şi în data de 30 iulie 2015, ora 13 (proba interviu) în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 2 (două) funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului de turism – Serviciul turism şi promovarea judeţului.

Condiţii generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:
· Inspector specialitate grad I - 1 post
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel )

· Inspector specialitate grad II – 1 post
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • utilizare calculator – nivel mediu (Word, Excel )Bibliografia:

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare şi a criteriilor de evidenţiere a patrimoniului turistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare;Acte necesare la dosar:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii şi instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

* Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendar de desfăşurare a concursului:

 • selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • comunicarea rezultatelor finale: termen o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă;
 • depunere contestaţii: termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/interviului/probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
 • soluţionarea contestaţiilor: în termen de maximum o zi lucrătoare;
 • afişare rezulate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului judeţean Maramureş până la data de 17 iulie 2015, ora 14.00.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon: 0262/214659, int. 125. Persoană de contact: Simicorescu Sorina.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU