Imprimă această pagină

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartimentul strategii judeţene şi planificare teritorială

13 Ianuarie 2015
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 

ANUNŢĂ 

Consiliul judeţean Maramureş organizează în data de 12 februarie 2015 ora 10 ( proba scrisă) şi în 16 februarie ora 13 (interviul) la sediul instituţiei concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartimentul strategii judeţene şi planificare teritorială.
 • Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte - Compartiment strategii judeţene şi planificare teritorială
  • consilier clasa I grad profesional debutant
  • referent clasa III grad profesional debutant

Condiţii de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,(r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Consilier I debutant Condiţii specifice:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • utilizare calculator nivel mediu (MS Office);
Referent III debutant
 • studii medii liceale , absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 • cunoştinţe de operare calculator nivel mediu (MS Office);

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 30.01.2015, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46 - Baia Mare, jud. Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262.214.659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie consilier debutant din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte

 1. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST 2014-2020 – priorități de dezvoltare www.nord-vest.ro
 5. HOTARÂRE nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
 6. HOTARÂRE nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie referent debutant din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte

 1. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN – PATJ – JUDEŢUL MARAMUREŞ – web site www.cjmaramures.ro, secţiunea Proiecte, subsecţiune Strategie