Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte

02 Octombrie 2015

Consiliul județean Maramureș organizează în data de 03.11.2015 ora 10 ( proba scrisă) și în 05.11. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ


ANUNȚĂ

Consiliul județean Maramureș organizează în data de 03.11.2015 ora 10 ( proba scrisă) și în 05.11. 2015 ora 13 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de dezvoltare și implementare proiecte.

Direcţia de dezvoltare și implementare proiecte
 • Serviciul promovare proiecte - consilier clasa I, grad profesional asistent
 • Birou relații externe - consilier clasa I, grad profesional debutant

Consilier clasa I grad profesional asistent

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul relații internaționale, științe juridice, științe inginerești și administrație publică;
 • vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an;

Condiţii specifice:
 • utilizare calculator nivel avansat - aplicațiile MS OFFICE, atestate prin certificat sau diplomă;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

Consilier clasa I grad profesional debutant

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știintelor economice, științe juridice, administrație publică, relații internaționale;

Condiţii specifice:
 • utilizare calculator nivel avansat – aplicațiile MS OFFICE atestate prin certificat sau diplomă;
 • cunoașterea limbii engleze nivel avansat

Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de limba engleză va avea loc în data de 28.10.2015.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de 22.10.2015, la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

PREŞEDINTE,
Zamfir CICEU
BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea funcţiei de consilier I debutant din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Biroul relaţii internaţionale din data de 3 – 5 noiembrie 2015

 • Legea 215/2001 privind administraţia publică, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 • Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
 • O.G. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare și HG 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
 • H.G. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările și completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea funcţiei de consilier I asistent din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul promovare proiecte din data de 3 – 5 noiembrie 2015

 • Legea 215/2001 privind administraţia publică, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Planul Naţional de Dezvoltare – Sinteza.
 • Hotărârea nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structural 2007-2013;
 • Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
ACTE NECESARE CONCURS FUNCŢIONARI PUBLICI

 • formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.